درخواست ثبت شرکت در گرجستان به همراه 2 نفر سهامدار که در صورت موفقیت در ثبت شرکت و گرفتن اقامت موجبات تسهیل برای خانواده آن ها فراهم می شود، به صورت ذیل خواهد بود:

  1. حضور در کشور گرجستان
  2. مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت
  3. اجاره منزل به عنوان اقامتگاه قانونی ( برای هر خانواده )توجه : استفاده از آدرس های جعلی و یا صوری در آینده اقامت شما را به خطر می اندازد.
  4. درخواست ثبت شرکت توسط وکلای دیسکاور تنظیم میگردد.
  5. درخواست اقامت برای شرکای اصلی
  6. درخواست اقامت برای خانواده محترم ایشان

 

 اقامت گرجستان 2017ثبت شرکت در گرجستاناقامت گرجستان با ثبت شرکت