قوانین بیمه ای در این کشور منطبق با استانداردهای بانک جهانی و صندوق بی نالمللی پول می باشد و اصلاحات در سیستم بیمه ای گرجستان مطابق با نرمهای آنها انجام میپذیرد. نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی بر عهده سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه خصوصی (Insurance State Supervision Service Of Georgia) می باشد که این نظارت از طریق کنترل موجودی سرمایه اولیه و صدور مجوز فعالیت و لغو آن انجام میپذیرد.

بیمه در گرجستان در اختیار بخش خصوصی است و دولت از طریق اداره خدمات بیمه ای بر عملکرد آنها نظارت دارد. در حال حاضر 14 شرکت بیمه ای در این کشور فعالیت میکنند و بازار بیمه در حال رشد است.(2007)

در خصوص میزان مطلوبیت بیمه نزد مردم باید گفت که بیمه اموال در رتبه اول قرار دارد، بیمه پزشکی در رتبه دوم بوده و بیمه حمل و نقل در رتبه سوم قرار دارد. بخش بیمه غی رعمر نسبت به بیمه عمر و زندگی از رشد خوبی برخوردار بوده است و از 98 درصد بیمه های صادر شده در سال 2004 حدود 50 درصد مربوط به بیمه های دارایی و املاک، پزشکی و اتومبیل بوده است.

در سال 2005 کل دریافتی شرکتهای بیمه 65 میلیون لاری  بوده است. این رقم در سال 2006 به 2/ 70 میلیون لاری) 41 میلیون دلار( ارتقا یافته است. این درحالی است که مجموع دریافت یها در سال 2004 حدود 5/ 23 میلیون دلار و پرداختی شرکتهای بیمه 8/ 6 میلیون دلار بوده است. رقم دریافتی در سال 2003 ب همیزان 7/ 17 میلیون دلار و پرداختی آنها 1/ 6 میلیون دلار بوده است.

در حال حاضر 14 شرکت بیمه ای در گرجستان فعال می باشند که هشت شرکت آنها با مشارکت مالی شرکتهای خارجی تأسیس شده است. چهار شرکت از 14 شرکت مذکور بر بازار بیمه گرجستان تسلط دارند که عبارت اند از بیمه آلداگی، ایمدی ال، بی سی آ BCI و جی پ یای هولدینگ GPI Holding .

قانون بیمه حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکتهای بیمه را روشن کرده است. سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت بیمه عمر و زندگی 313000 دلار، بیمه غیر عمر 261000 دلار و بیمه اتکایی 522000 دلار می باشد. شرکتهای بیمه خارجی حق ایجاد شعبه های خود در گرجستان را دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی حق مالکیت 100 درصد شرکتهای بیم های در این کشور را دارا می باشند.

فعالیت شرکتهای بیمه کشورهای خارجی در گرجستان با هیچ محدودیتی مواجه نیست و تنها شرکتها می بایست بر اساس قوانین بیمه ای این کشور تأسیس و به فعالیت ادامه دهند که مراحل آن به قرار زیر است:

  • ارائه درخواست مجوز به سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه
  •  ارائه اساسنامه شرکت مربوطه
  •  ثبت شرکت سهامی در اداره ثبت اموال گرجستان
  •  ارائه اطلاعات ساختار شرکت بیمه
  •  گواهی عدم سوء پیشینه

پس از ارائه مدارک فوق به سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه خصوصی گرجستان و پرداخت 500 لاری به خزانه دولت مجوز تأسیس شرکت بیمه دریافت میگردد.

در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای ایرانی در این کشور فعال نمی باشد. اجناس ایرانی صادر شده به گرجستان اغلب در محل و هنگام بارگیری در کشورمان تا رسیدن به مقصد بیمه می شوند. اغلب بازرگانان ایرانی اموال و دارایی از جمله منقول و غی رمنقول خود را نزد شرکتهای بیمه گرجی بیمه می نمایند.


این مطلب از وب سایت  دیسکاور، برترین مشاور سرمایه گذاری در گرجستان نقل شده است.بیمه در گرجستان  |   بیمه گرجستان